Pillow ID คืออะไร

Pillow ID คือชื่อเฉพาะของ account นั้นๆ ไม่สามารถซ้ำกับ Pillow ID ของคนอื่นได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนชื่อ Pillow ID ได้ บนเว็บไซต์ pillowcast.net ที่หน้า โปรไฟล์ ทางด้านบนขวา สามารถแก้ไข Pillow ID ได้ที่ แก้ไขโปรไฟล์ ที่ด้านขวา ข้างไอคอน รูปเหรียญ โดยความยาวของ Pillow ID มีความยาวตั้งแต่ 5 - 20 ตัวอักษร บนแอปพลิเคชั่น ที่หน้า โปรไฟล์ ด้านล่างขวา สามารถแก้ไข Pillow ID ได้ที่ โปรไฟล์ ด้านบน ไปที่ ... ด้านบนขวา เลือก 'แก้ไขบัญชีผู้ใช้' โดยความยาวของ Pillow ID มีความยาวตั้งแต่ 5 - 20 ตัวอักษร